Generowanie kluczy SSH w systemie Linux

  Generowanie kluczy SSH

  1. Uruchamiamy aplikację terminala i wpisujemy komendę:

    ssh-keygen -t rsa
  2. Odpowiadamy na pytania zadawane przez skrypt. Odpowiedzi możemy zostawić na domyślnych wartościch. Rekomendujemy ustawienie hasła dla użytkownika.

    Generating public/private rsa key pair.
    Enter file in which to save the key (/home/ubuntu/.ssh/id_rsa):
    Enter passphrase (empty for no passphrase):
    Enter same passphrase again:
    Your identification has been saved in /home/ubuntu/.ssh/id_rsa.
    Your public key has been saved in /home/ubuntu/.ssh/id_rsa.pub.
    The key fingerprint is:
    SHA256:C/hhA3QRoPELTmtbT679eu80Ne7X9eAOWr6hGoQpNNo ubuntu@ubuntu-ssh
    The key's randomart image is:
    +---[RSA 2048]----+
    | . o.+o     |
    |  = .      |
    | + =      |
    | o * = o     |
    | = E O S  o  |
    | . o B = . o .. .|
    | .  + o o =. oo|
    |   o .o B oo o|
    |  . o+o+= ++. |
    +----[SHA256]-----+