Zarządzanie sieciami wirtualnymi w cloud

  Wprowadzenie

  Usługa pozwala na tworzenie wirtualnych sieci pomiędzy instancjami. W ramach utworzonej sieci istnieje możliwość definiowania jednej lub więcej adresacji (subnets) i automatycznego nadawania adresacji portom do nich wpiętym przy wykorzystaniu DHCP.

  Istnieje też możliwość zestawienia sieci L2 do innych usług sysclay, a także transmisji do wybranej lokalizacji - jako usług dodatkowych.

  Zarządzanie sieciami

  Aby wyświetlić listę i zarządzać utworzonymi sieciami wirtualnymi należy w Cloud Console przejść do listy sieci, wybierając z menu bocznego Project » Network » Networks.

  Menu sieci

  Dodawanie sieci

  Aby utworzyć sieć uruchamiamy kreator tworzenia sieci Create network na pasku narzędzi powyżej listy sieci:

  Menu sieci

  W otwartym kreatorze sieci definiujemy jej podstawowe parametry:

  • Network name - nazwa tworzonej sieci
  • Enable admin state - aktywacja / deaktywacja sieci
  • Create subnet - czy kreator ma przejść do tworzenia podsieci

  Kreator sieci

  Definiowanie adresacji (subnet)

  Aby utworzyć podsieć, czyli zdefiniować adresację używaną w sieci wirtualnej należy na liście sieci wirtualnych wskazać sieć w której chcemy zarządzać podsieciami, klikając na jej nazwie:

  Lista sieci

  Uruchamiamy kreator podsieci klikając na przycisk Create subnet na pasku narzedzi powyżej listy podsieci:

  Lista podsieci

  Otwarte zostanie okno kreatora sieci:

  • Subnet name - nazwa podsieci
  • Network address - adresacja podsieci w formacie CIDR
  • IP version - wersja protokołu IP (IP v4 lub v6)
  • Gateway IP - adres gateway (routera) w podsieci
  • Disable gateway - pomija definiowanie adresu gateway w sieci

  Kreator sieci

  Konfiguracja DHCP

  Dla każdej ze zdefiniowanych podsieci można uruchomić serwer DHCP. Jego konfiguracja odbywa się z zakładki Subnet Details podczas tworzenia lub edycji podsieci:

  • Enable DHCP - włącza lub wyłącza serwer DHCP w wybranej podsieci
  • Allocation pools - przedziały z których będą przyznawane adresy do instancji. Przedziały definiujemy w formacie: adres początkowy,adres końcowy, czyli np. 192.168.1.100,192.168.1.120. Aby dodać kilka przedziałów należy je wpisać po jednym w każdej linii.
  • DNS name servers - adresy serwerów DNS do rozgłaszania w ramach DHCP
  • Host routes - trasy routingu do rozgłaszania w ramach DHCP. Trasy definiujemy w formacie sieć docelowa (CIDR),adres next hop, czyli np. 192.168.200.0/24,10.56.1.254. Aby dodać kilka tras należy je wpisać po jednej w każdej linii.

  Kreator sieci - konfiguracja DHCP